A Franchise Etikai Kódexe
Érvényes: 1991 június 1-től
Legutolsó módosítás: 2016. június 7
A Magyar Franchise Szövetség által iránymutató alapdokumentumként elfogadott Európai Etikai Kódex. 


1. A Franchise meghatározása
2. Alapfogalmak
3. Partnerkeresés, hirdetés és közzététel
4. Franchise átvevő kiválasztása
5. A Franchise szerződés
6. Az Etikai Kódex és Mester Franchise rendszer
 

1. A FRANCHISE MEGHATÁROZÁSA
A franchise termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy technológia piacra juttatásának, értékesítésének rendszere, amely jogilag és pénzügyileg  független vállalkozások, a Franchise Átadó és Franchise Átvevő közötti szoros és folyamatos együttműködésén alapul. A Franchise Átadó átadva a Franchise Átvevőinek a jogot kötelezi őket arra, hogy a Franchise koncepciónak megfelelő üzleti tevékenységet folytassanak.
A felek által aláírt érvényes franchise szerződés közvetlen vagy közvetett pénzügyi ellenszolgáltatás ellenében feljogosítja és kötelezi a Franchise Átvevőt arra, hogy a folyamatos kereskedelmi és technikai támogatás mellett használja a Franchise Átadó kereskedelmi nevét és/vagy védjegyét és/vagy szolgáltatási márkajelét, know-how-ját, üzleti és technikai módszereit, eljárásait, és más iparjogvédelmi és/vagy szerzői tulajdonjogát.

2. ALAPFOGALMAK

2.1. Franchise Átadó a franchise hálózat kezdeményezője. A hálózat magából a Franchise Átadóból és Franchise Átvevőiből áll, mely utóbbiaknak a Franchise Átadó a hosszú távú felügyelője.

2.2 A Franchise Átadó kötelezettségei

– a hálózat indítását megelőzően sikeresen működteti az üzleti koncepciót az érintett piacon legalább egy mintaegységben, minimum egy éven keresztül;

– a hálózat üzleti nevének, védjegyének, vagy más megkülönböztethető azonosítójának tulajdonosa, vagy rendelkezik annak folyamatos használati jogával;

– a Franchise Átvevő számára bevezető képzést és a megállapodás teljes élettartama alatt folyamatos kereskedelmi és/vagy technikai támogatást nyújt;

– feljogosítja az Franchise Átvevőt a know-how használatára annak átruházásával vagy használatba adásával, amely know-how fenntartásáért, gondozásáért és továbbfejlesztéséért a Franchise Átadó felelősséggel tartozik;

– a Franchise Átvevőre ruházza át vagy használatába adja a know-how-t megfelelő információk átadásával és képzés biztosításával, valamint köteles a know-how helyes használatának ellenőrzésére;

– ösztönzi a Franchise Átvevőket az információik visszacsatolására annak érdekében, hogy az átadott és/vagy elérhetővé tett know-how-t fenntartsa és fejlessze;

– a Franchise Átvevőkkel szemben a szerződéskötést megelőzően, szerződéses jogviszony alatt, valamint a jogviszony lejártát követően is minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a know-how jogtalan használatát, így különösen annak átadását a versenytárs hálózatok számára, a hálózat érdekeinek megóvása érdekében;

– megfelelő befektetéseket eszközöl anyagi és humán erőforrásokba annak érdekében, hogy bevezesse és erősítse a márkáját, elkötelezi magát a kutatás és az innováció mellett, a koncepció hosszú távú fejlesztése és megőrzése érdekében;

– tájékoztatja a leendő és meglévő Franchise Átvevőket az internetes kommunikációs és/vagy értékesítési irányelveiről vagy előírásairól.


2.3 A Franchise Átvevő kötelezettségei

– minden erőfeszítését a franchise üzlet növekedésének, a franchise hálózattal való azonosulásnak és jó hírneve fenntartásának szenteli;

– felelős azon humán és pénzügyi eszközökért, amelyeket a franchise üzleti tevékenységében használ, és mint független vállalkozó felelős harmadik felek irányában minden, a franchise üzlettel kapcsolatos tevékenységéért;

– elfogadja a lojális együttműködés kötelezettségét a hálózat sikerének biztosításáért, amelyhez, mint tájékozott és teljesen független vállalkozó csatlakozott, amely kizár bármely alárendelt kapcsolatot, így az alkalmazotti viszonyt is a Franchise Átadóval;

– lojálisan viszonyul a hálózat valamennyi Franchise Átvevőjéhez, ugyanúgy, mint magához a hálózathoz;

– ellátja a Franchise Átadót ellenőrizhető működési adatokkal annak érdekében, hogy teljesítménye és pénzügyi állapota meghatározható legyen a hatékony menedzsment irányadás érdekében;

– lehetővé teszi a Franchise Átadó számára, hogy megbizonyosodjon az általa fejlesztett arculati és minőségi követelmények betartásáról a Franchise Átvevő szolgáltatás nyújtása, illetve termékértékesítése során. A Franchise Átvevő tudomásul veszi saját felelősségét a fogyasztók irányában, mint teljesen független vállalkozó;

– sem a szerződés ideje alatt, sem annak lejárta után nem bocsátja harmadik fél számára rendelkezésre azt a know-how-t, valamint a franchise működésével kapcsolatos egyéb, információt tartalmazó azon anyagokat, amelyeket a Franchise Átadó bocsátott rendelkezésére.


2.4 Mindkét fél folyamatos kötelezettségei

A felek:

– korrekt üzleti gyakorlatra törekszenek egymással. A Franchise Átadó írásbeli jegyzéket ad át Franchise Átvevőinek bármely szerződésszegés esetén és ahol az indokolt, megfelelő időt biztosít a hiányosság megszüntetésére;

– tiszteletben tartják az egyik fél által a másik fél számára nyújtott, a franchise koncepcióval kapcsolatos információs anyagok bizalmas voltát;

– rendezik a panaszos ügyeket, sérelmeket és vitákat, amely során jóindulatot és jóakaratot tanúsítanak a tisztességes és méltányos közvetlen kommunikációk és tárgyalások során;

– abban az esetben, ha nem tudják vitás ügyüket közvetlen tárgyalások során rendezni, úgy, amennyiben lehetséges, jóhiszeműen mediációhoz és/vagy választott bírósághoz fordulnak, hogy rendezzék a jogvitát;

– törekedniük kell, hogy megóvják a hálózat érdekeit on-line kereskedelmi és értékesítési politikájuk fejlesztése során.


3. PARTNERKERESÉS, HIRDETÉS ÉS KÖZZÉTÉTEL


3.1 A Franchise Átvevők keresése érdekében végzett hirdetésnek homályos vagy félrevezető kijelentésektől mentesnek kell lennie.

3.2 Bármely partnerkereső hirdetés és nyilvánosságra kerülő anyag, amely közvetlen vagy közvetett hivatkozásokat tartalmaz jövőbeni lehetséges eredményekre, számokra vagy a Franchise Átvevő várható bevételeire, objektív és ellenőrizhető kell legyen.

3.3 Annak érdekében, hogy a leendő Franchise Átvevő számára lehetővé váljék bármilyen kötelező dokumentum hatályának teljes körű ismeretre alapozott vállalása, át kell számára adni ezen Etikai Kódex egy példányát, a teljes és pontosan leírt információt, valamint mindazt az anyagot, amely érinti a franchise kapcsolatot, továbbá mindezt megfelelő idővel azelőtt kell megkapnia, hogy ezeket a kötelező érvényű dokumentumokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4 A leendő Franchise Átvevő felelős azért, hogy kellő körültekintéssel megvizsgálja a franchise kapcsolattal összefüggő információs anyagokat annak érdekében, hogy integrálja ennek az elemeit saját felelősségére végzett vállalkozási projektjébe.

3.5 A leendő Franchise Átvevőnek a Franchise Átadó számára kiválasztása során valós és átlátható információt kell adnia a tapasztalatairól, pénzügyi lehetőségeiről, képzettségéről és hátteréről.

3.6 Ha a Franchise Átadó a pályázó Franchise Átvevővel előszerződést kíván kötni, az alábbi elveket kell figyelembe venni:

– bármilyen előszerződés aláírását megelőzően a pályázó Franchise Átvevő rendelkezésére kell bocsátani az írásban rögzített információt az előszerződés céljáról, továbbá bármilyen olyan díjról, amelynek kifizetését a Franchise Átadó követelheti az előszerződés időszaka során és kapcsán felmerült kiadásainak fedezeteként, s amelyet, ha a franchise megállapodás létrejön, a Franchise Átadónak a rögzített összefüggések szerint vagy vissza kell térítenie, vagy a lehetséges induló díjnál azt mint előleget figyelembe kell vennie,

– az előszerződésnek meg kell határoznia annak tartamát, és tartalmaznia kell az annak megszüntetésével kapcsolatos kikötéseket,

– a Franchise Átadó kiköthet versenytilalmi és/vagy titoktartási feltételt annak érdekében, hogy megvédje know-how-ját és identitását.


4. A FRANCHISE ÁTVEVŐ KIVÁLASZTÁSA

A Franchise Átadó olyan jelentkezőket kell hogy Franchise Átvevőként kiválasszon és elfogadjon, akikről az ésszerűségen elvárható vizsgálatuk alapján úgy tűnik, hogy rendelkeznek az ehhez szükséges alapvető képességekkel, képzettséggel, személyes tulajdonságokkal és a franchise üzlet viteléhez szükséges pénzügyi forrásokkal.


5. A FRANCHISE SZERZŐDÉS

5.1 A franchise szerződés egyezőséget kell mutasson a nemzeti jogrenddel, az Európai Közösség jogrendjével és ezzel az Etikai Kódex-szel.

5.2 A szerződésnek tükröznie kell a franchise hálózat tagjainak érdekeit annak érdekében, hogy az biztosítsa a Franchise Átadó ipari jogi és szerzői jogi védelmét, valamint fenntartsa a közös identitást és a franchise hálózat jó hírét.

5.3 A Franchise Átadóknak törekedniük kell arra, hogy a Franchise Átvevők számára minden szerződést és szerződéses megállapodást a franchise jogviszonnyal kapcsolatban azon a nyelven biztosítsanak, amelyen a Franchise Átvevő hivatalosan kijelenti, hogy ért, avagy annak az országnak a hivatalos nyelvén, amelyben az  Egyéni Franchise Vállalkozást létesítették; ezen felül az aláírt szerződéseket azonnal át kell adni a Franchise Átvevőnek.

5.4 A franchise szerződés világosan kell, hogy rögzítse a szerződő felek kötelezettségeit és felelősségét, továbbá az együttműködésük összes további lényeges feltételét.

5.5 A szerződésben rögzítendő minimális feltételek legalább az alábbiak:

– a Franchise Átadónak biztosított jogok

– a Franchise Átvevőnek biztosított jogok

– a márka, arculati elemek stb. a Franchise Átadó szellemi tulajdonát képezik, amelyek védelem alatt állnak legalább a franchise szerződés lejártáig,

– az áruk és/vagy szolgáltatások, amelyeket a Franchise Átvevő számára adnak,

– a Franchise Átadó kötelezettségei,

– a Franchise Átvevő kötelezettségei,

– a szerződés időtartama, amelynek elegendően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a Franchise Átvevőnek a franchise üzlettel kapcsolatos kezdeti és további befektetései megtérülését,

– a szerződés bármilyen megújítására irányuló elveket, beleértve a mindkét fél általi kötelező értesítést,

– azokat a feltételeket, amelyek alapján a Franchise Átvevő eladhatja vagy átruházhatja a franchise üzletét, mint működő vállalkozást, illetve a Franchise Átadónak azokat a lehetséges előjogait, amelyek ezzel összefüggenek,

– az előnyöket, amelyek a Franchise Átvevőnél jelentkeznek abból, hogy használja a Franchise Átadó megkülönböztető jelzéseit, üzleti nevét, védjegyét, szolgáltatási jelzéseit, üzlethelyiségeinek arculatát, az emblémát, vagy más megkülönböztethető azonosítókat,

– a Franchise Átadó jogait ahhoz, hogy a franchise rendszerhez új vagy változott módszereket adaptáljon,

– feltételeket a szerződés felmondására,

– feltételeket a szerződés felmondását követő eljárásokra bármely ingó vagy ingatlan tulajdont ideértve, ami a Franchise Átadóhoz vagy más tulajdonoshoz tartozik.


6. AZ ETIKAI KÓDEX ÉS MESTER FRANCHISE RENDSZEREK

Ez az Etikai Kódex a Franchise Átadó és Franchise Átvevői közötti kapcsolatokra, illetve azonos módon a mester Franchise Vállalkozó és annak Franchise Átvevői közötti kapcsolatokra alkalmazandó. Az Etikai Kódex nem alkalmazható a Franchise Átadó és Mester-Franchise Vállalkozói közötti kapcsolatokra.


________________________________________

Know-how (1)
A “know-how” nem szabadalmaztatott tapasztalati ismeretek olyan összességét jelenti, amely a Franchise Átadó koncepciója tesztelésének eredményeként jött létre és amely titkos, értékkel bíró  és azonosított: 
– Titkos: a “titkos” annyit jelent, hogy a know-how, nem általánosan ismert, vagy könnyen hozzáférhető; nem korlátozott egy szűk értelemben arra, hogy a know-how minden egyes komponensének teljesen ismeretlennek és hozzáférhetetlennek kell lennie a Franchise Átadó üzleti vállalkozásán kívül.
– Értékkel bíró: az “értékkel bíró” azt jelenti, hogy a know-how jelentős és hasznos a vevő számára a szerződés szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során
– Azonosított: az “azonosított” azt jelenti, hogy a know-how-nak egy megfelelően tömör módon írásban rögzítettnek kell lennie, lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy az kielégíti-e a titkosság és értékes tartalom kritériumát;